INFORMACIÓ GENERAL

Normes de presentació de resums de comunicacions orals i pòsters

 • S’acceptaran resums de treballs en la modalitat de comunicació oral llevadores i comunicació oral LLIR o comunicació tipus pòster llevadora i comunicació tipus pòster LLIR. Per tant és important especificar cada categoria.

 • El Comitè Científic realitzarà la selecció dels pòsters i comunicacions i notificarà a l’autora principal, a través de correu electrònic, l’acceptació o rebuig del treball.

 • Només s’admetran treballs que no hagin estat publicats amb anterioritat en cap classe de format (paper o electrònic) i que no hagin estat presentats en altres congressos de llevadores. Les autores són responsables davant de tercers de l’originalitat i propietat dels treballs presentats.

 • Les comunicacions de LLIR poden ser projectes sense resultats.

 • El Comitè Científic de la Jornada no acceptarà treballs que consideri que són plagi.

 • El màxim de treballs en què pot constar un autor és de tres i el nombre màxim d’autors per treball és de sis.

 • Per poder presentar el treball, un cop seleccionat pel Comitè Científic, l’autora principal ha d’estar inscrita a la Jornada abans del 16 d’agost de 2019.

 • Els resums dels treballs s’enviaran a través del corresponent formulari del web. No s’admetran treballs rebuts per una altra via diferent de l’esmentada.

 • L’organització de la Jornada es reserva els drets de publicació dels resums.

 • El Comitè Científic seleccionarà els pòsters finalistes, i les assistents podran votar el millor pel web.

 • El Comitè Científic atorgarà un premi per cada categoria i un dels autors-autores haurà d’estar en la sala per rebre el premi. En cas contrari el premi passa a l’altre finalista de la mateixa categoria.

DATES CLAU

PREPARACIÓ DEL RESUM

Àrea temàtica

S’ha d’especificar l’àmbit temàtic:

 1. Atenció a la dona en el procés de maternitat i cursos: neonats, embaràs, part, puerperi i lactància.
 2. Atenció a la dona en la salut sexual i reproductiva: activitats preventives, ginecologia, sexualitat, anticoncepció, ITS.
 3. Atenció a la dona i família (antropologia…Atenció a la dona i família (antropologia …)
 4. Gestió, docència i professió.
Nom dels autors

Nombre dels autors. Cognom i nom complert per a cada autor EN MAJÚSCULES.

Autor1 COGNOM1, COGNOM2, NOM

Ex.: PUIG LÓPEZ, NÚRIA

Centre de treball

Centre de treball. Identificació del Centre, Unitat, Departament o nom de la Institució, Ciutat.

Centre de treball ………………………………. 

Ex.: Hospital Clínic, Sala de parts, Barcelona

Professional

Escollir entre les opcions:

 • Llevadora
 • Llevadora resident
 • Altres (specificar)

Els resums s’han d’escriure dins del requadre del formulari i el nombre màxim de caràcters, inclosos els espais, és de 150 pel títol i 3150 pel resum.

EN EL RESUM HA DE CONSTAR
 • Introducció i / o objectius
 • Metodologia
 • Resultats
 • Conclusions o implicacions per a la pràctica
 • Paraules clau: es requereixen entre 3 i 6 paraules
FORMAT PÒSTER

L’exposició de pòsters es realitzarà a través de projeccions electròniques i no s’exposaran en format paper.

 • El pòster s’ha de realitzar amb el programa Power Point, seguint les indicacions i dintre el model de disseny que proporcionarà l’Associació